Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


informacje:podstawy_prawne

Podstawy prawne

Dz. Ustaw 2016 poz. 908 USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 167a ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Uczelnia jest obowiązana do sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, o którym mowa w art. 167c ust. 1.”;

2) po art. 167b, w którym mowa o obowiązku wprowadzenia pracy dyplomowej do ORPPD niezwłocznie po jej obronie, dodaje się art. 167c w brzmieniu: „Art. 167c. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi Jednolity System Antyplagiatowy współpracujący z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych oraz zapewnia uczelniom nieodpłatne korzystanie z tego systemu.

3) Opracowanie systemu, o którym mowa w ust. 1, i administrowanie tym systemem minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może zlecić instytutowi badawczemu, nadzorowanemu przez ministra właściwego do spraw nauki, którego przedmiot działania jest ściśle związany ze świadczeniem usług w zakresie systemów informacyjnych, zapewniając środki finansowe na ten cel.”.

/var/www/html/dokuwiki/data/pages/informacje/podstawy_prawne.txt · ostatnio zmienione: 2018/04/26 09:14 (edycja zewnętrzna)