Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


informacje:faq_-_czesto_zadawane_pytania

Często zadawane pytania

Informacja

Nowe pytania należy zgłaszać poprzez Helpdesk tj. system zgłoszeń dedykowany JSA


Pomoc merytoryczna - pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jak rozumieć termin pisemna praca dyplomowa, który określa przedmiot badania antyplagiatowego?

Pisemna praca dyplomowa to ostatnia wersja pracy przekazana przez studenta do obrony, w której to zawierają się również pisemne opisy do prac artystycznych takich jak rzeźba, utwór czy inne dzieło.

Od kiedy należy badać za pośrednictwem JSA rozprawy doktorskie?

System na obecnym etapie pozwala na sprawdzanie antyplagiatowe prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz doktorskich w porównaniu do aktualnych baz referencyjnych. W planach na przyszłość istnieje stworzenie bazy rozpraw doktorskich, która umożliwi rozszerzenie badań JSA. W myśl przepisów wprowadzających Ustawę 2.0 przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie Ustawy maja być prowadzone na zasadach dotychczasowych. Po 30 kwietnia 2019 będzie obowiązywać Państwa sprawdzanie tych prac w JSA.

Czy prace zawierające informacje niejawne będą badane w systemie JSA, a jeśli tak to w jaki sposób?

Prace zawierające informacje podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych nie podlegają sprawdzaniu w JSA.

Czy prace zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będą badane w systemie JSA, a jeśli tak to w jaki sposób ograniczony będzie dostęp do ich treści?

Prace zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa podlegają badaniu antyplagiatowemu. Ich treść przechowywana będzie w bazie jedynie razem z raportem antyplagiatowym, zaś dostęp do niej będą mieli promotorzy pracy, posiadający do tego uprawnienia.

Jak poprawnie uzupełnić teczkę studenta? Ile i jakich wydruków należy w niej umieścić?

W teczce studenta powinny być zbierane tylko raporty ogólne.

Czy każdorazowe odesłanie pracy do poprawy wymaga udokumentowania tego faktu w aktach studenta?

Prace w procesie poprawiania nie muszą być dokumentowane. W teczce studenta należy zamieścić jedynie ostatni, zaakceptowany raport.

Czy przewidziane jest rozszerzenie widoku źródła podobieństwa pracy do jego pełnej treści?

W bieżącym podejściu nie pokazujemy całego tekstu źródła podobieństwa, a jedynie jego metadane.

Pomoc techniczna - pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Administracja - konta, uprawnienia

Dlaczego nie można zmienić tytułu naukowego na dr inż. lub dr hab. inż.?

Uprzejmie informujemy, że słownik stopni i tytułów naukowych został ujednolicony ze słownikiem znajdującym się w systemie POL-on i pobierane są stopnie i tytuły naukowe istniejące na gruncie prawa. Oznacza to, że w przypadku posiadania stopnia naukowego jest on pobierany w takiej wartości, jaka umieszczona jest w systemie POL-on, zaś w przypadku posiadania tytułu naukowego oraz stopnia, pobierana jest wartość stopnia naukowego.

Kto utworzy dla mnie konto w JSA?

Tylko administrator systemu JSA może utworzyć nowe konto dla użytkownika i nadać mu uprawnienia w obrębie danej instytucji. Jest nim Administrator instytucji (rola „INST_ADM” w systemie POL-on) lub Administrator JSA (rola „Administracja” w systemie JSA).

Co to jest i skąd wezmę numer UID?

UID pracownika potrzebny do tworzenia kont promotorów można uzyskać na dwa sposoby:
1. z systemu POL-on (przy założeniu posiadania roli „INST_IMPORT”) poprzez wejście w zakładkę Administracja → Lista eksportów. Należy wyeksportować dane pracowników, a następnie w uzyskanym pliku odszukać danego promotora.
2. po wejściu w link https://polon.nauka.gov.pl/opi-ws/api/academicInstitutions należy odszukać swoją uczelnię, a następnie skopiować nr UID instytucji i wkleić go w miejscu {uid_institution} w poniższym linku https://polon.nauka.gov.pl/opi-ws/api/employees/historicalEmp/{uid_institution}, a następnie w uzyskanym spisie odszukać danego promotora.

UID kierunku uzyskać można korzystając z usługi https://polon.nauka.gov.pl/opi-ws/api/api-docs?url=/opi-ws/api/swagger.json#tag/studies

UID jednostek uzyskać można korzystając z usługi https://polon.nauka.gov.pl/opi-ws/api/api-docs?url=/opi-ws/api/swagger.json#operation/getChildInstitutionsList

UID studentów uzyskać można korzystając z usługi https://polon.nauka.gov.pl/opi-ws/api/api-docs?url=/opi-ws/api/swagger.json#tag/students

Jak założyć na naszej uczelni konto dla Promotora zatrudnionego w innej instytucji?

Należy zwrócić się do zespołu Helpdesk z prośbą o podpięcie promotora pod nową uczelnię. W tym celu należy podać w zgłoszeniu UID swojej uczelni, imię, nazwisko oraz UID pracownika innej uczelni. Po uzyskaniu informacji zwrotnej o podpięciu można normalnie założyć nowe konto w kontekście swojej uczelni. Aby przeprowadzić tę procedurę trzeba wskazać ten sam adres e-mail oraz numer UID, na który użytkownik ma założone konto w innej instytucji oraz numer UID. System połączy profile w jedno konto.
Prosimy o zweryfikowanie zatrudnienia https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/pracnauk.

Jak założyć konto dla Promotora, który nie jest zatrudniony na żadnej, w tym naszej, uczelni?

Jeżeli użytkownik ma być Promotorem, ale nie jest na stałe zatrudniony na żadnej uczelni w kraju i w związku z tym nie jest odnotowany w systemie POL-on, to taką sytuację należy zgłosić do zespołu Helpdesk podając następujące dane: UID Państwa instytucji, tytuł/stopień naukowy, imię oraz nazwisko - wygenerujemy specjalny numer JSA UID, który posłuży Państwu do założenia kont takim osobom.
Prosimy o zweryfikowanie zatrudnienia https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/pracnauk.

Jestem administratorem, ale nie mogę edytować danych utworzonego przed chwilą użytkownika - czy mogę je usunąć?

Nie ma możliwości usunięcia konta raz utworzonego w systemie JSA.
Możliwość edycji niektórych danych kont użytkowników odblokowuje się po dokończeniu procesu zakładania konta, czyli po kliknięciu przez użytkownika w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail.

Do czego służy opcja Autouzupełnianie jako promotor?

Opcja ta nie jest nadaniem roli promotora. Służy ona natomiast ułatwieniu i automatycznemu wprowadzeniu danych Promotora do metryki nowego badania, gdy samodzielnie wprowadza on (poprzez interfejs JSA) prace do badania. Opcję tą można włączyć podczas zakładania konta dla Promotora (Administrator JSA) lub z poziomu własnego profilu (Promotor).

Badania

Założone badanie zakończyło się błędem. Co mam teraz zrobić?

Nie trzeba wykonywać żadnych akcji. Badanie automatycznie, w ciągu 12 godzin, wejdzie ponownie do kolejki analizy badań. Zgłoszenie błędów z badaniami należy założyć w systemie Helpdesk po upływie tego czasu lub 24 godzin od stanu Badane. Należy umieścić numer badania i numer próby.

Jak rozpocząć badanie pracy dyplomowej?

Należy założyć nowe badanie wypełniając metrykę badania, następnie dołączyć plik(i) pracy dyplomowej i wysłać do badania. Zlecenie badania można dokonać od strony interfejsu JSA w zakładce Badania z menu bocznego lub za pośrednictwem usługi REST API.

Ile razy można badać pracę dyplomową? Co oznacza Próba (2 z 3)?

Dla każdej pracy dyplomowej tworzone jest jedno badanie (w którym wypełniana jest metryka z metadanymi pracy), w ramach którego można wykonać maksymalnie trzy próby badania. Znacznik ilości prób pojawiający się w Szczegółach badania na liście badań sygnalizuje ile prób pozostało w ramach jednego badania, tzn. że Próba (2 z 3) wskazuje, że dodano jedną próbę i pozostały jeszcze dwie próby do wykonania.

Dlaczego nie widzę przycisku Nowa próba, choć limit prób w badaniu nie został wyczerpany?

Przycisk „Nowa próba” może być wyłączony w przypadku, gdy Administrator systemu wprowadził zmiany w Ustawieniach dla instytucji/jednostki. Dotyczy to zmian takich jak: dodanie wykluczeń tekstu, zmiana siły podobieństwa tekstu, zmiana domyślnych parametrów wyniku. W takim wypadku mogą Państwo ponownie założyć badanie dla danej pracy, gdyż jest to uzasadnione zmianą ustawień.

Czym różnią się badanie i próba?

Badanie dotyczy jednej pracy dyplomowej. W nim zapisywane są wszystkie metadane składające się na metrykę badania, a więc: tytuł pracy, autorzy, promotorzy, recenzenci pracy i plik z treścią pracy. Dopuszcza się, że jedną pracę można analizować maksymalnie trzy razy.

Każdorazowe dodanie i wysłanie pliku z treścią pracy do analizowania tworzy nową próbę.

Czy wciąż mogę badać prace w wersji demo systemu?

Informujemy, że od stycznia 2019 roku udostępniono wersję produkcyjną systemu, w której to sprawdzanie prac dyplomowych jest obowiązkowe.
Wersja demo systemu jest środowiskiem testowym i służy do sprawdzania systemu, prowadzenia szkoleń itp. Jednocześnie informujemy, że czas sprawdzania prac w systemie demo nie jest analogiczny do sprawdzania prac w wersji produkcyjnej systemu.

Czy na formularzu badania będą pobierane dane z systemu POL-on?

Tak. Na formularzu badania będą podpowiadane z POL-on wartości w polach: Jednostka, Kierunek, Promotor, Recenzent.

Jaki jest maksymalny rozmiar pliku, który mogę załączyć do badania?

Maksymalny rozmiar pracy przesłanej do badania za pomocą interfejsu użytkownika to 15mb na plik, przy czym wysłać można więcej niż jeden plik w jednym badaniu, maksymalnie do 60mb na próbę.

Czy prace zawierające inne elementy niż tekst (takie jak filmy, obrazy czy nuty) też będą badane w systemie JSA?

Nie. System przeprowadza badanie po wyekstrahowaniu samego tekstu, to znaczy pozbawionego formatowania czy grafik, obiekty inne niż tekst są pomijane przez algorytm systemu.

Wedle jakich przepisów należy wprowadzać dane do JSA oraz kto ma prawo do wglądu w nie?

JSA powstaje zgodnie z aktualnymi zapisami Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dane wprowadzane do JSA są danymi podstawowymi badanej pracy, są to: autor, jednostka, w ramach której praca ma być broniona, promotor i recenzent oraz sam plik pracy. Prawo do wglądu w te dane ma promotor.

Czy prace z klauzulą poufności będą badane w systemie JSA, a jeśli tak to w jaki sposób?

Zagadnienie to zostało skierowane do MNiSW wraz z propozycją rozwiązania w JSA.
Dostaliśmy aprobatę naszego rozwiązania, jednak sprawa wymaga jeszcze przeprowadzenia szeregu prac nad doprecyzowaniem przepisów i poczynieniem odpowiednich uzgodnień.

Czy praca badana w JSA, będzie później przesłana do ORPPD?

Nie. Na dzień dzisiejszy JSA nie posiada takiej funkcjonalności.

Czy praca wysłana do badania za pośrednictwem REST API będzie widoczna na liście badań po zalogowaniu do JSA?

Nie. Badania zlecone do badania poprzez REST API nie będą widoczne w interfejsie JSA.

Raport

Nie mogę zaakceptować raportu, gdyż nie widzę przycisku Akceptuj. Co zrobić?

Należy się upewnić czy wprowadzając badanie tj. podczas uzupełniania metryki dane promotora zostały wpisane ręcznie czy wybrane z listy podpowiedzi po wpisaniu kilku pierwszych liter nazwiska. Ułatwieniem jest również zaznaczenie w profilu opcji „Autouzupełnianie jako promotor”. Opcja ta, wraz z wybieraniem z podpowiedzi skutkuje weryfikacją uprawnienia do akceptacji raportu. Jeżeli dane promotora zostały wpisane ręcznie to taka możliwość została zablokowana i należy wyedytować metrykę jeszcze raz wprowadzając swoje nazwisko z listy podpowiedzi. W związku z tym nie należy również modyfikować autouzupełnionych danych, gdyż system odczytuje wtedy modyfikację danych. Ponadto dzięki ujednoliceniu słownika stopnie i tytuły naukowe są pobierane z systemu POL-on, wobec czego nie należy modyfikować pobranych w ten sposób danych.

Raport został zaakceptowany, jednak okazało się, że metryka zawiera błędy. Co w takim wypadku?

Uprzejmie informujemy, że akceptacja raportu przebiega wraz z dodatkowym potwierdzeniem czynności w wyskakującym okienku. Czynność ta jest ostateczna i nieodwracalna, dlatego też przed zaakceptowaniem raportu zalecamy uważne sprawdzenie i potwierdzenie danych umieszczonych w metryce badania.

Dlaczego nie widzę stylometrii dla pracy dwóch autorów?

Do prac o liczbie autorów większej niż jeden wyłączyliśmy stylometrię, gdyż nie można wskazać fragmentów różnych od „głównego” stylu.

Jak należy interpretować wyniki badania?

Instrukcja jak rozumieć wynik badania znajduje się tutaj.

Kto jest decydentem jeśli chodzi o uznanie/nieuznanie pracy za plagiat?

Dostęp do pracy dyplomowej oraz wyników jej badania ma Promotor pracy dyplomowej i to on uznaje czy praca jest plagiatem czy też nie, do promotora należy ostatecznie decyzja.
System JSA służy jedynie jako wsparcie pracy weryfikacyjnej promotora.

Czy rozszerzenie pliku ma wpływ na wynik badania antyplagiatowego?

Tak. Wynik badania tego samego tekstu w różnych rozszerzeniach może wykazać różnice szczególnie w części statystycznej, co wynika z narzędzi użytych w algorytmie detekcji, które inaczej przetwarzają (parsują) tekst w poszczególnych rozszerzeniach plików.

Czy istnieje możliwość wydruku wyniku badania pracy?

Tak, istnieje możliwość wydrukowania wyniku w wersji ogólnej, która nie zawiera treści pracy badanej oraz wersji szczegółowej, która będzie zawierała (w zależności od wybranych elementów) tekst z uwzględnioną analizą tekstu

/var/www/html/dokuwiki/data/pages/informacje/faq_-_czesto_zadawane_pytania.txt · ostatnio zmienione: 2019/01/31 13:35 przez edulinska