Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


informacje:faq_-_czesto_zadawane_pytania

Często zadawane pytania

Informacja

Nowe pytania należy zgłaszać poprzez Helpdesk tj. system zgłoszeń dedykowany JSA


Pomoc merytoryczna - pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jak rozumieć termin pisemna praca dyplomowa, który określa przedmiot badania antyplagiatowego?

Pisemna praca dyplomowa to ostatnia wersja pracy przekazana przez studenta do obrony, w której to zawierają się również pisemne opisy do prac artystycznych takich jak rzeźba, utwór czy inne dzieło.

Od kiedy należy badać za pośrednictwem JSA rozprawy doktorskie?

System na obecnym etapie pozwala na sprawdzanie antyplagiatowe prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz doktorskich w porównaniu do aktualnych baz referencyjnych. W planach na przyszłość istnieje stworzenie bazy rozpraw doktorskich, która umożliwi rozszerzenie badań JSA.

Czy prace zawierające informacje niejawne będą badane w systemie JSA, a jeśli tak to w jaki sposób?

Prace zawierające informacje podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych nie podlegają sprawdzaniu w JSA.

Czy prace zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będą badane w systemie JSA, a jeśli tak to w jaki sposób ograniczony będzie dostęp do ich treści?

Prace zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa podlegają badaniu antyplagiatowemu. Ich treść przechowywana będzie w bazie jedynie razem z raportem antyplagiatowym, zaś dostęp do niej będą mieli promotorzy pracy, posiadający do tego uprawnienia.

Jak poprawnie uzupełnić teczkę studenta? Ile i jakich wydruków należy w niej umieścić?

W teczce studenta powinny być zbierane tylko raporty ogólne.

Czy każdorazowe odesłanie pracy do poprawy wymaga udokumentowania tego faktu w aktach studenta?

Prace w procesie poprawiania nie muszą być dokumentowane. W teczce studenta należy zamieścić jedynie ostatni, zaakceptowany raport.

Czy przewidziane jest rozszerzenie widoku źródła podobieństwa pracy do jego pełnej treści?

W bieżącym podejściu nie pokazujemy całego tekstu źródła podobieństwa, a jedynie jego metadane.

Pomoc techniczna - pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Administracja - konta, uprawnienia

Kto utworzy dla mnie konto w JSA?

Tylko administrator systemu JSA może utworzyć nowe konto dla użytkownika i nadać mu uprawnienia w obrębie danej instytucji. Jest nim Administrator instytucji (rola „INST_ADM” w systemie POL-on) lub Administrator JSA (rola „Administracja” w systemie JSA).

Co to jest i skąd wezmę numer UID?

UID pracownika potrzebny do tworzenia kont promotorów można uzyskać na dwa sposoby:
1. z systemu POL-on (przy założeniu posiadania roli „INST_IMPORT”) poprzez wejście w zakładkę Administracja → Lista eksportów. Należy wyeksportować dane pracowników, a następnie w uzyskanym pliku odszukać danego promotora.
2. po wejściu w link https://polon.nauka.gov.pl/opi-ws/api/academicInstitutions należy odszukać swoją uczelnię, a następnie skopiować nr UID instytucji i wkleić go w miejscu {uid_institution} w poniższym linku https://polon.nauka.gov.pl/opi-ws/api/employees/historicalEmp/{uid_institution}, a następnie w uzyskanym spisie odszukać danego promotora.

UID kierunku uzyskać można korzystając z usługi https://polon.nauka.gov.pl/opi-ws/api/api-docs?url=/opi-ws/api/swagger.json#tag/studies

UID jednostek uzyskać można korzystając z usługi https://polon.nauka.gov.pl/opi-ws/api/api-docs?url=/opi-ws/api/swagger.json#operation/getChildInstitutionsList

Jak założyć na naszej uczelni konto dla Promotora zatrudnionego w innej instytucji?

Należy normalnie założyć nowe konto w kontekście swojej uczelni. Jednak przeprowadzić tę procedurę trzeba wskazać ten sam adres e-mail, na który użytkownik ma założone konto w innej instytucji. System połączy profile w jedno konto.

Jak założyć konto dla Promotora, który nie jest zatrudniony na żadnej, w tym naszej, uczelni?

Jeżeli użytkownik ma być Promotorem, ale nie jest na stałe zatrudniony na uczelni i w związku z tym nie jest odnotowany w systemie POL-on, to taką sytuację należy zgłosić do zespołu Helpdesk podając UID instytucji, tytuł/stopień naukowy, imię oraz nazwisko - pracujemy nad rozwiązaniem tej kwestii.

Jestem administratorem, ale nie mogę edytować danych utworzonego przed chwilą użytkownika - czy mogę je usunąć?

Nie ma możliwości usunięcia konta raz utworzonego w systemie JSA.
Możliwość edycji niektórych danych kont użytkowników odblokowuje się po dokończeniu procesu zakładania konta, czyli po kliknięciu przez użytkownika w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail.

Do czego służy opcja Autouzupełnianie jako promotor?

Opcja ta służy ułatwieniu i automatycznemu wprowadzeniu danych Promotora do metryki nowego badania, gdy samodzielnie wprowadza on (poprzez interfejs JSA) prace do badania. Opcję tą można włączyć podczas zakładania konta dla Promotora (Administrator JSA) lub z poziomu własnego profilu (Promotor).

Badania

Jak rozpocząć badanie pracy dyplomowej?

Należy założyć nowe badanie wypełniając metrykę badania, następnie dołączyć plik(i) pracy dyplomowej i wysłać do badania. Zlecenie badania można dokonać od strony interfejsu JSA w zakładce Badania z menu bocznego lub za pośrednictwem usługi REST API.

Ile razy można badać pracę dyplomową?

Dla każdej pracy dyplomowej tworzone jest jedno badanie (w którym wypełniana jest metryka z metadanymi pracy), w ramach którego można wykonać maksymalnie trzy próby badania.

Czym różnią się badanie i próba?

Badanie dotyczy jednej pracy dyplomowej. W nim zapisywane są wszystkie metadane składające się na metrykę badania, a więc: tytuł pracy, autorzy, promotorzy, recenzenci pracy i plik z treścią pracy. Dopuszcza się, że jedną pracę można analizować maksymalnie trzy razy.

Każdorazowe dodanie i wysłanie pliku z treścią pracy do analizowania tworzy nową próbę.

Czy na formularzu badania będą pobierane dane z systemu POL-on?

Tak. Na formularzu badania będą podpowiadane z POL-on wartości w polach: Jednostka, Kierunek, Promotor, Recenzent.

Jaki jest maksymalny rozmiar pliku, który mogę załączyć do badania?

Maksymalny rozmiar pracy przesłanej do badania za pomocą interfejsu użytkownika to 15mb na plik, przy czym wysłać można więcej niż jeden plik w jednym badaniu. W przypadku API limit ten nie obowiązuje.

Czy prace zawierające inne elementy niż tekst (takie jak filmy, obrazy czy nuty) też będą badane w systemie JSA?

Nie. System przeprowadza badanie po wyekstrahowaniu samego tekstu, to znaczy pozbawionego formatowania czy grafik, obiekty inne niż tekst są pomijane przez algorytm systemu.

Wedle jakich przepisów należy wprowadzać dane do JSA oraz kto ma prawo do wglądu w nie?

JSA powstaje zgodnie z aktualnymi zapisami Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dane wprowadzane do JSA są danymi podstawowymi badanej pracy, są to: autor, jednostka, w ramach której praca ma być broniona, promotor i recenzent oraz sam plik pracy. Prawo do wglądu w te dane ma promotor.

Czy prace z klauzulą poufności będą badane w systemie JSA, a jeśli tak to w jaki sposób?

Zagadnienie to zostało skierowane do MNiSW wraz z propozycją rozwiązania w JSA.
Dostaliśmy aprobatę naszego rozwiązania, jednak sprawa wymaga jeszcze przeprowadzenia szeregu prac nad doprecyzowaniem przepisów i poczynieniem odpowiednich uzgodnień.

Czy praca badana w JSA, będzie później przesłana do ORPPD?

Nie. Na dzień dzisiejszy JSA nie posiada takiej funkcjonalności.

Czy praca wysłana do badania za pośrednictwem REST API będzie widoczna na liście badań po zalogowaniu do JSA?

Nie. Badania zlecone do badania poprzez REST API nie będą widoczne w interfejsie JSA.

Raport

Jak należy interpretować wyniki badania?

Instrukcja jak rozumieć wynik badania znajduje się tutaj.

Kto jest decydentem jeśli chodzi o uznanie/nieuznanie pracy za plagiat?

Dostęp do pracy dyplomowej oraz wyników jej badania ma Promotor pracy dyplomowej i to on uznaje czy praca jest plagiatem czy też nie, do promotora należy ostatecznie decyzja.
System JSA służy jedynie jako wsparcie pracy weryfikacyjnej promotora.

Czy rozszerzenie pliku ma wpływ na wynik badania antyplagiatowego?

Tak. Wynik badania tego samego tekstu w różnych rozszerzeniach może wykazać różnice szczególnie w części statystycznej, co wynika z narzędzi użytych w algorytmie detekcji, które inaczej przetwarzają (parsują) tekst w poszczególnych rozszerzeniach plików.

Czy istnieje możliwość wydruku wyniku badania pracy?

Tak, istnieje możliwość wydrukowania wyniku w wersji ogólnej, która nie zawiera treści pracy badanej oraz wersji szczegółowej, która będzie zawierała (w zależności od wybranych elementów) tekst z uwzględnioną analizą tekstu

Jak poprawnie uzupełnić teczkę studenta? Ile i jakich wydruków należy w niej umieścić?

Ustawa nie precyzuje powyższych kwestii, a zatem powinny one zostać rozstrzygnięte wewnętrznie przez władze uczelni.

/var/www/html/dokuwiki/data/pages/informacje/faq_-_czesto_zadawane_pytania.txt · ostatnio zmienione: 2018/12/10 09:23 przez edulinska